POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Privacitat (RGPDUE)

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

En compliment del Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, els informem que aquesta pàgina web és propietat de RESTAURANTS DE CATALUNYA, d’ara endavant el prestador, marca propietat de VANESSA TRONCHO GARCIA (U-GROW), domiciliada al carrer Sant Josep Mig, 6, 12159 Castellfort, amb DNI 20908366D, i direcció de correu electrònic info@restaurantsdecatalunya.com, i que aquest té implementades totes les mesures de seguretat, de caràcter tècnic i organitzatiu que determina la llei per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

RESTAURANTS DE CATALUNYA està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de www.restaurantsdecatalunya.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

RESTAURANTS DE CATALUNYA considera essencial garantir la protecció de les dades personals, per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, i els Termes i condicions d’ús de la web, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals. De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informa que totes les dades que voluntàriament està facilitant a través de formularis i sistemes de registre de la plataforma web, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.

Les operacions previstes per al tractament de la informació són:

-realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web

-utilitzar les dades per contactar-lo, tan per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva informació sobre el servei prestat

-remetre comunicacions publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, whatsapp, xarxes socials o qualsevol altre mitja electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials (aquestes comunicacions seran realitzades el prestador i seran relacionades amb els seus productes o serveis, o per els seus col·laboradors o proveïdors, amb els que s’hagi arribat a algun acord de promoció)

-realitzar les prestacions i/o serveis contractats o subscrits per l’usuari, el seu seguiment i control de la qualitat prestada

-realitzar estudis estadístics, agregats i anonimitzats, que permetin estudiar el sector i les campanyes realitzades a través de la plataforma web.

-notificar canvis de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

RESTAURANTS DE CATALUNYA, mitjançant un asterisc (*) o signe distintiu en les caselles corresponents dels formularis de la plataforma web, l’informa de l’obligatorietat de subministrar les dades. Amb la introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a RESTAURANTS DE CATALUNYA per tal que procedeixi al tractament de les mateixes en pro de les finalitats mencionades. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se, rebre informació o rebre els productes i serveis del prestador. Les dades no es mantindran més temps del necessari mentre dura la relació amb RESTAURANTS DE CATALUNYA.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

D’acord amb les normatives prèviament mencionades l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Carrer Sant Josep Mig, 6; 12159, Castellfort  o bé enviant-ho per correu electrònic a info@restaurantsdecatalunya.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– l’enviament d’un correu electrònic a: info@restaurantsdecatalunya.com
– comunicació per escrit dirigida a: Carrer Sant Josep Mig, 6; 12159, Castellfort

RESTAURANTS DE CATALUNYA procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
RESTAURANTS DE CATALUNYA procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

 

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans d’aquesta retirada.

  

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti seran tractades de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i a tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, o accés o tractament no autoritzat. Es garanteix, també, que el tractament i registre de fitxers, programes i sistemes, equips i centres compleixin els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

RESTAURANTS DE CATALUNYA cedirà les seves dades a tercers quan això sigui necessari per a realitzar les operacions previstes al tractament de la informació prèviament descrit. Concretament, cedirà les dades als proveïdors, col·laboradors i partners de productes i serveis, que formen part de la comunitat RESTAURANTS DE CATALUNYA, per tal que aquests puguin gestionar els serveis i productes que són oferts a través de la plataforma web.

L’entitat responsable de la base de dades, les entitats que rebin les dades cedides, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament, estan obligades a observar secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant accessos no autoritzats, modificacions il·lícites i pèrdua de dades.

 

COMUNICACIÓ COMERCIAL

D’acord amb la LSSICE, RESTAURANTS DE CATALUNYA no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la pàgina web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre informació comercial, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

NORMATIVA

A tots els efectes, les relacions entre RESTAURANTS DE CATALUNYA i els seus usuaris estan sotmesos a la legislació vigent. RESTAURANTS DE CATALUNYA es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@restaurantsdecatalunya.com